Комисията представя препоръка за целта за намаляване на емисиите до 2040 г. по пътя към неутралност по отношение на климата през 2050 г.

Днес Комисията публикува подробна оценка на въздействието относно възможните пътища за постигане на договорената цел Европейският съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. Въз основа на тази оценка на въздействието Комисията препоръчва намаляване на нетните емисии на парникови газове с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г., като поставя началото на разискване с всички заинтересовани страни; следващата Комисия ще направи законодателно предложение след изборите за Европейски парламент и ще се споразумява с Европейския парламент и държавите членки, както се изисква съгласно Европейския закон за климата. Настоящата препоръка е съобразена със становището на Европейския научен консултативен съвет по изменението на климата (ESABCC) и ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение.

В днешното съобщение се посочват и редица благоприятстващи политически условия, които са от решаващо значение за постигането на целта за 90%. Те включват: пълно прилагане на договорената рамка за периода до 2030 г., гарантиране на конкурентоспособността на европейската промишленост, по-силен акцент върху справедливия преход, при който никой не е изоставен, еднакви условия на конкуренция с международните партньори и стратегически диалог относно рамковата уредба за периода след 2030 г. с участието на промишлеността и селскостопанския сектор. Резултатите от COP28 в Дубай показват, че останалата част от света се движи в същата посока. ЕС играе водеща роля в международните действия в областта на климата и следва да поддържа курса, като създава възможности за европейската промишленост да процъфтява на новите световни пазари за чисти технологии.

Определянето на цел в областта на климата до 2040 г. ще помогне на европейските промишленост, инвеститори, граждани и правителства да вземат решения през това десетилетие, които да дадат възможност на ЕС да постигне целта си за неутралност по отношение на климата през 2050 г. Това ще изпрати важни сигнали как да се инвестира и да се планира ефективно в дългосрочен план като се сведат до минимум рисковете от блокирани активи. С това прогнозно планиране е възможно да се създаде проспериращо, конкурентоспособно и справедливо общество, да се декарбонизират промишлеността и енергийните системи на ЕС и да се гарантира, че Европа със своите стабилни и ориентирани към бъдещето работни места е основна дестинация за инвестиции.

То също така ще повиши устойчивостта на Европа срещу бъдещи кризи, и по-специално ще укрепи енергийната независимост на ЕС от вноса на изкопаеми горива, който през 2022 г. възлизаше на над 4% от БВП, тъй като бяхме изправени пред последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна. Цената на изменението на климата и последиците от него за хората са все по-големи и осезаеми. Само през последните пет години свързаните с климата икономически загуби в Европа се оценяват на 170 милиарда евро. В оценката на въздействието на Комисията се констатира, че дори при консервативни оценки по-високото глобално затопляне в резултат на бездействие би могло да намали БВП на ЕС с около 7% до края на века.

Постигането на намаляване на емисиите с 90% до 2040 г. ще изисква да бъдат изпълнени редица благоприятстващи условия. Отправната точка е пълното прилагане на съществуващото законодателство за намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г. Текущата актуализация на проектите на националните планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) е ключов елемент за мониторинга на напредъка и Комисията работи с държавите членки, промишлеността и социалните партньори за улесняване на необходимите действия.

Източници:

Европейска комисия

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_24_588utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%2F%20Renewable%20energy%20sector%20updates&sender_ctype=email&sender_campaign=aM2mg5&sender_customer=91pNJvz

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ