КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от …2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

В изпълнение на правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е приела Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, обн. в ДВ, бр. 31 от 2014 г. Със Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 11 от 2023 г., ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ., бр. 96 от 2023 г., ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), обн. в ДВ, бр. 86 от 2023 г., и с Преходни и заключителни разпоредби на Закона за индустриалните паркове, обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г., са регламентирани нови обществени отношения, свързани с дейността „разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа“, съответно с присъединяването на обекти на ползватели към такива мрежи, както и на самите мрежи към други електрически мрежи, и със съхранението на електрическа енергия, съответно изграждането и присъединяването на съоръжения за съхранение на електрическа енергия към електрическите мрежи. Също така, са въведени специфични изисквания, условия и срокове за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Описаните по-горе изменения и допълнения в ЗЕ и ЗЕВИ са многобройни и съществени, поради което за привеждането на наредбата по чл. 116, ал. 7 от ЗЕ и на нейната структура в съответствие с тези изменения, според КЕВР, е необходимо да се изготви проект на изцяло нов подзаконов нормативен акт, при отчитане на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА), а Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи да бъде отменена.

 

Източници: https://www.bpva.org/actual/kevr-predlaga-za-obshtestveno-obsazhdane-proekt-na-naredba-6-ot-2024-g-za-prisaedinyavane-na-obekti-kam-elektricheskite-mrezhi

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ