Комисията представя насоки и препоръки за ускоряване на внедряването на енергията от възобновяеми източници преди годишнината на REPowerEU

Почти две години след приемането на плана REPowerEU днес Комисията предоставя допълнителна подкрепа на държавите членки за допълнително ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници и намаляване на вноса на руски изкопаеми горива. Комисията прие редица нови и актуализирани препоръки и документи с насоки за подобряване и рационализиране на процедурите за издаване на разрешения и търговете за възобновяеми енергийни източници. Тези документи ще спомогнат за прилагането на рамката на ЕС за енергията от възобновяеми източници чрез подобряване на условията за бързо внедряване на местно произведена енергия от възобновяеми източници. Като стимулира търсенето на чисти технологии в Европа, тази инициатива ще спомогне и за укрепване на конкурентоспособността на промишлеността, повишаване на устойчивостта на енергийната система и изпълнение на Европейския зелен пакт.

По-бързи и опростени процедури за издаване на разрешения

В актуализираната Препоръка за ускоряване на процедурите за издаване на разрешения и придружаващите я насоки, приети днес, Комисията подчертава начините за подобряване на процедурите за планиране и издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници и свързаните с нея инфраструктурни проекти в ЕС. В актуализираните насоки за издаване на разрешения се предоставят примери за добри практики за по-бързи и опростени процедури за издаване на разрешения, подчертава значението на цифровизацията и участието на общността, човешките ресурси и уменията; и очертава как най-добре да се процедира с процедурите за подбор на обекти и мрежовите връзки.

Комисията прие и допълнителен документ с насоки относно определянето на зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници. Съгласно преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници това са места, където не се очаква внедряването на проекти за енергия от възобновяеми източници да окаже значително въздействие върху околната среда и поради това необходимите процедури се ускоряват, за да се гарантира бързото внедряване на конкретни технологии. Ключови елементи за избор на такива райони са наличието на цифрови инструменти за планиране и картографиране, както и данни за капацитета за енергия от възобновяеми източници и за потенциалното въздействие върху околната среда. В своите насоки Комисията също така подчертава ролята на подходящото участие на заинтересованите страни и обществените консултации за улесняване на успешното определяне на такива зони за ускоряване.

 

Източници: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_24_2489?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%2F%20Renewable%20energy%20sector%20updates&sender_ctype=email&sender_campaign=bWX6No&sender_customer=91pNJvz

Копирай линка
Сподели статията

Винаги сме готови да обсъдим вашите идеи,  свържете се с нас

Обадете ни се

02 488 17 47
02 444 74 80
0885 031 305
0886 144 748

Пишете ни

Намерете ни

бул. Акад. Иван Гешов 104,
ет.6, офис 7
(до Пощенска банка,
вход на бул. Гешов)
София 1612
вижте карта

ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРОДУКТ